BENZHYDRYL MOLECULES

Product
CAS Number

1-((2-Chlorophenyl)(3-chlorophenyl)methyl)-4-methylpiperazine dihydrochloride
126517-37-1
1-((4-Fluorophenyl)phenylmethyl)-4-((2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl)piperazine fumarate
101477-51-4
1-(2-(2,3'-Dichlorobenzhydryloxy)ethyl)-4-methylpiperazine dioxalate
126517-35-9
1-(2-(Benzhydryloxy)ethyl)-4-(2-morpholino-2-oxoethyl)piperazine dimaleate
61897-42-5
1-(2,3'-Dichlorobenzhydryl)-4-methylpiperazine bis(hydrogen maleate)
126551-80-2
1-(2,4-Dimethoxybenzyl)-4-(4-fluorobenzhydryl)piperazine fumarate
101477-46-7
1-(3-(2-(alpha-Hydroxybenzyl)-phenoxy)propyl)-1-methylpiperidinium toluenesulfonate
67360-98-9
1-(3-(4-Benzhydryl-1-piperazinyl)propyl)-3-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1H-indole-6-carboxylic acid
172544-75-1
1-(4-(Diphenylmethyl)-2-thiazolyl)piperazine hydrochloride hydrate
73553-76-1
1-(Diphenylmethyl)-4-(2-(1-piperidinylmethyl)-2-propenyl)piperazine
113913-43-2
1,1-Bis(4-chlorophenyl)chloromethane
782-08-1
1,1-Diphenyl-2-ethyl-3-aminopropanol hydrochloride
78109-95-2
1,1-Diphenyl-2-isopropyl-3-aminopropanol hydrochloride
78109-94-1
1,2,3-Oxadiazolinium, 3-(2-(diphenylmethoxy)-2-oxoethyl)-5-hydroxy-, hydroxide inner salt
59336-89-9
1,2-Dihydro-N-(((diphenylmethyl)amino)carbonyl)-2-oxo-4-quinolinecarboxamide
171258-72-3
1-Azaspiro(4,5)decane-1-propanol, beta-methyl-alpha,alpha-diphenyl-, hydrobromide
22794-21-4
1-Azetidinepropanol, alpha,alpha-diphenyl-beta-methyl-, hydrobromide
77967-28-3
1-Benzhydryl-4-((4-methoxy-3-nitrophenyl)methyl)piperazine
84255-06-1
1-Benzhydryl-4-(2,3,4-trimethoxycinnamyl)piperazine dihydrochloride
104690-88-2
1-Benzhydryl-4-(2,4-dimethoxycinnamyl)piperazine fumarate
104690-93-9
1-Benzhydryl-4-(8-chloro-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepin-10-yl)piperazine dihydrochloride hemihydrate
121943-11-1
1-Benzhydryl-4-cyclopropylmethyl-piperazine dihydrochloride
113913-37-4
1-Benzhydryl-4-methylpiperazine (R-(R',R'))-tartrate
84057-82-9
1-Benzhydrylpiperazinium acetate
83918-73-4
1-Benzhydrylpiperazinium chloride
56609-03-1
1H-Azepine, hexahydro-1-((2-chlorophenyl)(3-chlorophenyl)methyl)-, hydrochloride
126517-36-0
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-(4-(2-(diphenylmethoxy)ethyl)-1-piperazinyl)ethyl)-, dimethanesulfonate
116685-89-3
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(4-(4-(2-(diphenylmethoxy)ethyl)-1-piperazinyl)butyl)-, dimethanesulfonate
116738-09-1
1-Piperazinepropanamide, 4-(diphenylmethyl)-N-(3-(methylamino)phenyl)-, hydrochloride, hydrate
107314-69-2
1-Piperidinepropanol, alpha,alpha-diphenyl-beta-methyl-, hydrochloride
77202-78-9
1-Propanol, 1,1-diphenyl-3-(ethylamino)-
4320-43-8
1-Pyrrolidinepropanol, alpha,alpha-diphenyl-beta,2,5-trimethyl-1-pyrrolidinepropanol hydrobromide
35632-66-7
2-(((2-Hydroxyethyl)methylamino)methyl)benzhydryl alcohol
60725-36-2
2-(2-diphenylmethoxy)ethoxytriethylamine hydrochloride
63978-56-3
2-(3-(Dibutylamino)propoxy)benzhydrol hydrobromide
10429-34-2
2-(3-(Diethylamino)propoxy)-alpha-phenylbenzhydrol hydrobromide, hemihydrate
67011-50-1
2-(3-(Diethylamino)propoxy)benzhydrol hydrogen phosphate
10429-32-0
2-(3-(Dimethylamino)propoxy)-alpha-phenylbenzhydrol hydrochloride
10429-13-7
2-(3-(Dimethylamino)propoxy)benzhydrol hydrogen phosphate
10429-31-9
2-(3-(Dipropylamino)propoxy)benzhydrol hydrochloride
10429-33-1
2-(3-Piperidinopropoxy)benzhydrol hydrobromide
10429-12-6
2-(4,4'-(Dimethylamino)benzhydryl)-5-(dimethylamino)benzoic acid
1255-69-2
2-(4-Diphenylmethyl-1-piperazinyl)-9H-purine dimethanesulfonate
37424-78-5
2-(4-Diphenylmethyl-1-piperazinyl)-9H-purine-9-ethanol
24926-68-9
2-(alpha-Hydroxybenzhydryl)butyronitrile
22101-20-8
2-(Benzhydryloxyethyl)guanidine
16136-32-6
2-(Diphenylmethoxy)ethylamine hydrochloride
32094-69-2
2-(Diphenylmethoxy)-N-isopropylethylamine hydrochloride
63918-18-3
2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethylamine hydrochloride
53499-40-4
2-(p-Chloro-alpha-phenylbenzyl)-3-quinuclidinol, beta-(Z)-
54549-19-8
2,2',6,6'-Tetramethylbenzhydryl alcohol
22004-65-5
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzhydryl alcohol
1944-05-4
2,4-Dimethoxybenzhydrylamine
106864-38-4
2,5-Dimethoxy-alpha-(2-dimethylaminopropyl)benzhydrol hydrochloride
903-17-3
2,5-Dimethoxy-alpha-(2-isopropylaminopropyl)benzhydrol hydrochloride
855-08-3
2,5-Dimethoxy-alpha-(2-methylaminopropyl)benzhydrol hydrochloride
851-01-4
2,5-Pyrrolidinedione, 1-(2-(4-(2-(diphenylmethoxy)ethyl)-1-piperazinyl)ethyl)-, dimethanesulfonate
116712-81-3
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, compd. with 4-(diethylamino)-alpha-(4-(diethylamino)phenyl)benzenemethanol
67828-31-3
2-Amino-5-chloro-alpha-methylbenzhydryl alcohol
3158-98-3
2-Azabicyclo(2.2.2)octane, 2-(2-((p-chloro-alpha-phenylbenzyl)oxy)ethyl)-
5667-02-7
2-Azabicyclo(2.2.2)octane-2-propanol, beta-methyl-alpha,alpha-diphenyl-, hydrochloride
21206-72-4
2-Benzhydrylpyridine
3678-70-4
2-Bromo-4'-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzhydryl alcohol
85118-21-4
2-Furancarboxamide, N-(((diphenylmethyl)amino)carbonyl)-
168779-52-0
2-Furanpropanol, gamma-amino-alpha,alpha-diphenyl-
14717-63-6
2H-1,5-Oxazocine, hexahydro-5-(2-(diphenylmethoxy)ethyl)-
62022-21-3
2H-Thiopyranium, tetrahydro-4-(diphenylmethoxy)-1-methyl-, iodide
116197-05-8
2-Hydrazinoethyl benzhydryl sulfone
7271-99-0
2-Methoxybenzhydryl alcohol
22788-49-4
2-Methyl-1,1-diphenyl-3-(1-pyrrolidyl)-1-propanol
2260-35-7
2-Methyl-4-(3'-(4''-benzhydryl-1''-piperazinyl)-2'-hydroxypropoxy)-1H-indole
121146-42-7
2-Methylbenzhydrol
5472-13-9
2-Methylbenzhydryloxyacetic acid
20263-93-8
2-Norbornanamine, N-(4-chlorobenzhydryl)-, hydrochloride
74039-09-1
2-Propanone, 1,1-diphenyl-
781-35-1
2-Pyridinecarboxamide, N-(((diphenylmethyl)amino)carbonyl)-
171258-70-1
2-Quinolinecarboxamide, N-(((diphenylmethyl)amino)carbonyl)-
60758-36-3
2-Quinolinecarboxamide, N-(((diphenylmethyl)amino)carbonyl)-, monohydrochloride
171258-75-6
2-Quinuclidinemethanol, alpha,alpha-diphenyl-
60999-40-8
2-Thiophenepropanol, gamma-amino-alpha,alpha-diphenyl-
73909-06-5
3-(2'-Aminobenzhydryloxy)tropane
88097-86-3
3-(2-Chlorobenzylamino)-2-benzhydrylquinuclidine
135007-72-6
3-(2-Trifluoromethylbenzylamino)-2-benzhydrylquinuclidine
135330-43-7
3-(Diethylamino)-1,1-diphenyl-1-propanol
4369-48-6
3-(Diphenylmethoxy)-8-(1-methylethyl)-8-azabicyclo(3.2.1)octane methanesulfonate
17616-19-2
3-(Diphenylmethylene)-1,2,6-trimethylpiperidine salicylate
102071-25-0
3,3'-Dibromo-alpha-(2-(diethylamino)-1-methylethyl)benzhydrol hydrochloride
78110-07-3
3,3'-Dichloro-alpha-(2-(diethylamino)-1-methylethyl)benzhydrol hydrochloride
78110-09-5
3,4-Dichlorobenzhydryl alcohol
68240-78-8
3-alpha-(alpha-o-Tolylbenzyloxy)tropane hydrobromide
31642-65-6
3-alpha-(Diphenylmethoxy)-9-ethyl-9-azabicyclo(3.3.1)nonane
6552-29-0
3-alpha-(Diphenylmethoxy)-9-methyl-9-azabicyclo(3.3.1)nonane
7079-18-7
3-alpha-(o-Methyldiphenylmethoxy)-9-azabicyclo(3.3.1)nonane
6606-03-7
3-alpha-(o-Methyldiphenylmethoxy)-9-methyl-9-azabicyclo(3.3.1)nonane
6605-93-2
3-alpha-(o-Methyldiphenylmethoxy)-9-phenethyl-9-azabicyclo(3.3.1)nonane
6606-01-5
3-alpha-(o-Methyldiphenylmethoxy)-9-propyl-9-azabicyclo(3.3.1)nonane
6605-99-8
3-alpha-(o-tert-Butyldiphenylmethoxy)-9-methyl-9-azabicyclo(3.3.1)nonane
6606-02-6
3-alpha-(p-Chlorodiphenylmethoxy)-9-methyl-9-azabicyclo(3.3.1)nonane
6606-20-8
3-alpha-(p-Methyldiphenylmethoxy)-9-methyl-9-azabicyclo(3.3.1)nonane
6605-96-5
3-Amino-1,1-diphenyl-3-(p-methoxyphenyl)-1-propanol
14593-39-6
3-Azabicyclo(3.2.2)nonane-3-propanol, beta-methyl-alpha,alpha-diphenyl-, hydrochloride
21042-91-1
3-Benzhydrylpyridine
3678-71-5
3-beta-(Diphenylmethoxy)-9-methyl-9-azabicyclo(3.3.1)nonane
1927-08-8
3-beta-(o-Methyldiphenylmethoxy)-9-methyl-9-azabicyclo(3.3.1)nonane
6605-94-3
3H-Thiazolo(3,4-a)pyrazine-5,8-dione, tetrahydro-7-(3-(4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl)propyl)-
155346-69-3
3-Oxa-9-aza-6-azoniaspiro(5.5)undecane, 9-((4-chlorophenyl)phenylmethyl)-, chloride, hydrochloride
55981-23-2
3-Pyridinecarboxamide, N-(((diphenylmethyl)amino)carbonyl)-
168779-54-2
3-Pyridinecarboxamide, N-(((diphenylmethyl)amino)carbonyl)-, monohydrochloride
171258-74-5
3-Pyrrolidinemethanol, alpha,alpha-diphenyl-1-methyl-, hydrochloride
102584-48-5
4-((2-Chlorophenyl)(3-chlorophenyl)methyl)-1-piperazineethanol dihydrochloride
126517-38-2
4-((2-Chlorophenyl)(3-chlorophenyl)methyl)-1-piperazinepropanol, (Z)-2- butenedioate
126517-39-3
4-(2-((o-Chlorophenyl)phenylmethoxy)ethyl)-1-piperazinepropionic acid ethyl ester dihydrochloride
61897-25-4
4-(2-((o-Methoxyphenyl)phenylmethoxy)ethyl)-1-piperazinepropionic acid dimaleate
61897-09-4
4-(2-(Diphenylmethoxy)ethyl)morpholine
525-01-9
4-(2-(p-Fluorophenyl-phenylmethoxy)ethyl)-1-piperazinepropionic acid dimaleate
61897-05-0
4-(4-Bromobenzhydrylidene)-1-methylpiperidine hydrochloride
130820-47-2
4-(4-Chlorobenzhydryl)-1-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethyl)piperazinediylium maleate
53859-10-2
4-(Benzoyloxy)-2',4'-dimethoxybenzhydrylamine
154725-66-3
4-(Diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine bromotheophylline
102071-21-6
4-(Diphenylmethyl)-alpha-(4-fluorophenyl)-1-piperazineethanol (E)-2-butenedioate
156809-98-2
4-(Diphenylmethyl)-N-(4-(((methylamino)carbonyl)amino)phenyl)-1-piperazinepropanamide
107314-45-4
4-(Ethylsulphonyl)benzhydryl alcohol
94231-70-6
4-(Hydroxy(oxido)amino)phenyl 3-(benzhydrylthio)-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)propanoate
5673-57-4
4,4'-Bis(diethylamino)benzhydryl alcohol
134-91-8
4,4'-Bis(dimethylamino)benzhydrol
119-58-4
4,4'-Dibromo-alpha-(2-(diethylamino)-1-methylethyl)benzhydrol hydrochloride
78110-08-4
4,4'-Dibromodiphenylmethane
1941-86-2
4,4'-Dichloro-alpha-(2-(diethylamino)-1-methylethyl)benzhydrol hydrochloride
42739-88-8
4,4'-Dichloro-alpha-(dichloromethyl)benzhydrol
3567-18-8
4,4'-Dichloro-alpha-(ethoxymethyl)benzhydrol
6012-83-5
4,4'-Dichloro-alpha-(trifluoromethyl)benzhydrol
630-71-7
4,4'-Dichlorobenzhydrol
90-97-1
4,4'-Difluorobenzhydryl alcohol
365-24-2
4-Benzhydryl-2,6-di-tert-butylphenol
13145-54-5
4-Benzhydryl-6-bromo-2-methyl-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione
20028-49-3
4-Benzhydrylpyridine
3678-72-6
4-beta-Dimethyl-alpha,alpha-diphenyl-1-piperazinepropanol dihydrochloride
78219-12-2
4-Chloro-2'-((methylamino)methyl)benzhydrol hydrochloride
28570-99-2
4-Chloro-alpha-((dimethylamino)methyl)benzhydrol hydrochloride
357-75-5
4-Chloro-alpha-(2-(dimethylamino)-1-methylethyl)benzhydrol oxalate
4059-25-0
4-Chloro-alpha-(2-(methylphenethylamino)ethyl)benzhydrol oxalate
4059-24-9
4-Chloro-alpha-phenylbenzenemethanol
119-56-2
4-Chlorobenzhydryl chloride
134-83-8
4-Chlorobenzhydrylamine hydrochloride
5267-39-0
4-Fluoro-alpha-(3-(methylphenethylamino)propyl)benzhydrol oxalate
4236-45-7
4-Methoxybenzhydryl alcohol
720-44-5
4-Methyl-alpha-phenylbenzenemethanol
1517-63-1
4-Methylbenzhydrylamine
55095-21-1
4'-tert-Butyl-4-(4-(diphenylhydroxymethyl)piperidino)butyrophenone hydrochloride
43076-44-4
4'-tert-Butyl-4-(4-(hydroxybenzhydryl)piperidino)butyrophenone
43076-30-8
4-Thiomorpholinepropanol, alpha,alpha-diphenyl-beta-methyl-, hydrobromide
78280-47-4
5-Chloro-2-((2-(diethylamino)ethyl)amino)-alpha-phenylbenzenemethanol citrate
42605-13-0
5-Oxo-L-proline, compound with 2-(2-(4-(4-chlorobenzhydryl)-1-piperazinyl)ethoxy)ethanol
93804-87-6
5-Oxo-L-proline, compound with 4-(4-tert-butylbenzyl)-1-(4-chlorobenzhydryl)piperazine
93963-66-7
6-(4-(Di-p-fluorobenzhydryl)-1-piperazinyl)-9H-purine-9-ethanol
37425-38-0
6-(4-Benzhydryl-1-piperazinyl)-9H-purine-9-ethanol dihydrochloride
24932-86-3
7,9-Dimethyl-3-alpha-(diphenylmethoxy)-9-azabicyclo(3.3.1)nonane
6605-95-4
8-Chloro-1,3-dimethyl-2-(diphenyl(1-methyl-4-piperidyl)methoxy)purin-6(3H)-one
73986-43-3
9-(2,3-Dihydroxypropyl)-6-(4-diphenylmethyl-1-piperazinyl)-9H-purine dihydrochloride
37506-74-4
9-Allyl-2-(4-diphenylmethyl-1-piperazinyl)-9H-purine dihydrochloride
24933-13-9
9-Allyl-3-alpha-(o-methyldiphenylmethoxy)-9-azabicyclo(3.3.1)nonane
6606-00-4
9-Benzhydryl-6-hydroxylaminopurine
152433-82-4
9-Benzhydryladenine
122365-34-8
9-Benzhydryladenine 1-oxide
122365-35-9
9-Ethyl-3-alpha-(o-methyldiphenylmethoxy)-9-azabicyclo(3.3.1)nonane
6605-97-6
9-Methyl-2-(4-diphenylmethyl-1-piperazinyl)-9H-purine dihydrochloride
69440-60-4
Acetophenone, 2,2-diphenyl-
1733-63-7
Acid blue 1
129-17-9
Acid blue 3
3536-49-0
Adrafinil
63547-13-7
alpha-((2-Cycloheptylmethylamino)-1-methylethyl)benzhydrol
4082-38-6
alpha-((2-Naphthylsulfinyl)methyl)benzhydrol
38226-54-9
alpha-((Diethylamino)methyl)benzhydrol hydrochloride
16298-94-5
alpha-((Diethylamino)methyl)benzhydrol
5554-72-3
alpha-((sec-Butylamino)methyl)benzhydrol
13150-35-1
alpha-((tert-Butylamino)methyl)benzhydrol
6071-99-4
alpha-(1-(Aminomethyl)propyl)benzhydryl alcohol
22101-87-7
alpha-(1-(Diisopropylamino)-2-propen-2-yl)benzhydrol hydrochloride
14326-38-6
alpha-(1-(Dimethylamino)-2-butyl)benzhydrol
4082-39-7
alpha-(1-Methyl-2-(1-methyl-4-piperidylamino)ethyl)benzhydrol dihydrochloride
78186-52-4
alpha-(1-Methyl-2-(2-thenylamino)ethyl)benzhydrol maleate
35632-36-1
alpha-(1-Methyl-2-(2-thenylideneimino)ethyl)benzhydrol
35699-20-8
alpha-(1-Methyl-2-(3,4,5-trimethoxybenzylamino)ethyl)benzhydrol hydrochloride
24789-43-3
alpha-(1-Methyl-2-(methyl(alpha-methylphenethyl)amino)ethyl)benzhydrol hydrochloride
4082-47-7
alpha-(1-Methyl-2-(methylphenethylamino)ethyl)benzhydrol
2104-80-5
alpha-(1-Methyl-2-(methylpropylamino)ethyl)benzhydrol hydrobromide
14326-30-8
alpha-(1-Methyl-2-propylaminoethyl)benzhydrol maleate
13500-67-9
alpha-(2-((3,4-Dimethoxyphenethyl)methylamino)-1-methylethyl)benzhydrol oxalate, hydrate
4753-13-3
alpha-(2-((Cyclohexyl-1-methylethyl)methylamino)-1-methylethyl)benzhydrol hydrochloride
4082-49-9
alpha-(2-(1-Cyclopropylethylamino)-1-methylethyl)benzhydrol hydrochloride
35699-19-5
alpha-(2-(1-Cyclopropylethylidene)amino-1-methylethyl)benzhydrol
78110-04-0
alpha-(2-(2-(Dimethylaminoethyl)methylamino)-1-methylethyl)benzhydrol dihydrochloride
78186-47-7
alpha-(2-(4-Anisyl)-2-(ethylamino)ethyl)benzhydrol hydrochloride
14593-14-7
alpha-(2-(Allylmethylamino)-1-methylethyl)benzhydrol hydrochloride
78109-91-8
alpha-(2-(Benzylethylamino)-1-methylethyl)benzhydrol hydrochloride
78109-97-4
alpha-(2-(Benzylmethylamino)-1-methylethyl)benzhydrol hydrochloride
25772-96-7
alpha-(2-(Benzylmethylamino)-1-methylethyl)benzhydrol oxalate, hydrate
4059-23-8
alpha-(2-(Benzylmethylamino)-propyl)-benzhydrol hydrobromide
78109-98-5
alpha-(2-(Bis(2-methoxyethyl)amino)-1-methylethyl)benzhydrol hydrochloride
100311-05-5
alpha-(2-(Cyclopentylmethylamino)-1-methylethyl)benzhydrol maleate
78110-03-9
alpha-(2-(Cyclopropylmethyl)amino-1-methylethyl)benzhydrol
70647-96-0
alpha-(2-(Diallylamino)-1-methylethyl)benzhydrol hydrochloride
78110-05-1
alpha-(2-(Dibenzylamino)-1-methylethyl)benzhydrol hydrochloride
78110-06-2
alpha-(2-(Dibutylamino)-1-methylethyl)benzhydrol hydrobromide
14326-25-1
alpha-(2-(Diethylamino)-1-((isopentyloxy)methyl)ethyl)benzhydrol fumarate
27764-07-4
alpha-(2-(Diethylamino)-1-(ethoxymethyl)ethyl)benzhydrol hydrochloride
27674-60-8
alpha-(2-(Diethylamino)-1-(isobutoxymethyl)ethyl)benzhydrol hydrochloride
27674-48-2
alpha-(2-(Diethylamino)-1-(methoxymethyl)ethyl)benzhydrol hydrochloride
27674-55-1
alpha-(2-(Diethylamino)-1-(phenoxymethyl)ethyl)benzhydrol hydrochloride
27779-23-3
alpha-(2-(Diethylamino)-1-methylethyl)-3,3',4,4'-tetramethoxybenzhydrol
78186-46-6
alpha-(2-(Diethylamino)-1-methylethyl)-3,3'-difluorobenzhydrol hydrobromide
78186-44-4
alpha-(2-(Diethylamino)-1-methylethyl)-3,4:3',4'-bis(methylenedioxy)benzhydrol
21564-55-6
alpha-(2-(Diethylamino)-1-methylethyl)-4,4'-dimethylbenzhydrol hydrochloride
78186-45-5
alpha-(2-(Diethylamino)-1-methylethyl)benzhydrol hydrochloride
14617-22-2
alpha-(2-(Diethylamino)ethyl)benzhydrol hydrochloride
4842-27-7
alpha-(2-(Diisobutylamino)-1-methylethyl)benzhydrol
14326-26-2
alpha-(2-(Diisopropylamino)-1-methylethyl)benzhydrol hydrochloride
14617-25-5
alpha-(2-(Dimethylamino)-1-(methoxymethyl)ethyl)benzhydrol hydrochloride
27872-81-7
alpha-(2-(Dimethylamino)-1-methylethyl)-3-methylbenzhydrol
4150-91-8
alpha-(2-(Dimethylamino)-1-methylethyl)-4'-methoxy-2-methylbenzhydrol
4150-87-2
alpha-(2-(Dimethylamino)-1-methylethyl)-4-methoxy-4'-methylbenzhydrol
4150-88-3
alpha-(2-(Dimethylamino)-1-methylethyl)-4-methoxybenzhydrol
4150-90-7
alpha-(2-(Dimethylamino)-1-methylethyl)-4-methylbenzhydrol oxalate
4189-78-0
alpha-(2-(Dimethylamino)-1-methylethyl)benzhydrol benzoate
4071-30-1
alpha-(2-(Dimethylamino)-1-methylethyl)benzhydrol hydrochloride
7405-15-4
alpha-(2-(Dimethylamino)-1-methylethyl)benzhydrol propionate oxalate hydrate
4071-29-8
alpha-(2-(Dimethylamino)-1-methylethyl)benzhydrol
2260-37-9
alpha-(2-(Dimethylamino)ethyl)-4-fluorobenzhydrol hydrochloride
2541-36-8
alpha-(2-(Dimethylamino)ethyl)benzhydrol
4320-42-7
alpha-(2-(Dimethylamino)ethyl)benzhydrol hydrochloride
6309-39-3
alpha-(2-(Dimethylamino)propyl)benzhydrol hydrochloride
4320-33-6
alpha-(2-(Ethylmethyl)amino-1-methylethyl)benzhydrol hydrobromide
14326-28-4
alpha-(2-(Ethylphenethylamino)-1-methylethyl)benzhydrol oxalate
4119-01-1
alpha-(2-(Furylmethylene)amino-1-methylethyl)benzhydrol
78186-50-2
alpha-(2-(Isopropylamino)-1-methylethyl)benzhydrol hydrobromide
14185-20-7
alpha-(2-(Isopropylideneamino)-1-methylethyl)benzhydrol
21566-37-0
alpha-(2-(Isopropylmethyl)amino-1-methylethyl)benzhydrol hydrobromide
14326-24-0
alpha-(2-(Methyl(alpha-methylphenethyl)amino)ethyl)benzhydrol hydrochloride
4829-72-5
alpha-(2-(Methylamino)-1-methylethyl)benzhydrol hydrochloride
14185-24-1
alpha-(2-(Methylamino)propyl)benzhydrol hydrochloride
78186-51-3
alpha-(2-(Methylphenethylamino)ethyl)benzhydrol
3676-80-0
alpha-(2-Amino-1-methylethyl)-3,3'-dichlorobenzhydrol hydrochloride
14185-11-6
alpha-(2-Amino-1-methylethyl)-3,3'-difluorobenzhydrol maleate
78109-93-0
alpha-(2-Amino-1-methylethyl)-4,4'-dimethylbenzhydrol
14185-12-7
alpha-(2-Amino-1-methylethyl)benzhydrol hydrochloride
33887-05-7
alpha-(2-Amino-1-methylethyl)benzhydrol hydrochloride, (D)-
14185-09-2
alpha-(2-Amino-1-methylethyl)benzhydrol hydrochloride, (L)-
14185-07-0
alpha-(2-Benzylamino-1-methylethyl)benzhydrol
78109-96-3
alpha-(2-Benzylideneamino-1-methylethyl)benzhydrol
19819-92-2
alpha-(2-Butylamino-1-methylethyl)benzhydrol maleate
13500-66-8
alpha-(2-Cyclobutylamino-1-methylethyl)benzhydrol hydrochloride
78110-00-6
alpha-(2-Cyclopentylamino-1-methylethyl)benzhydrol hydrochloride
78110-01-7
alpha-(2-Diethylaminopropyl)-2,5-dimethoxybenzhydrol hydrochloride
857-03-4
alpha-(3-(Methylphenethylamino)propyl)benzhydrol
4082-52-4
alpha-(3-(Pyrrolidinyl)-1-propen-2-yl)benzhydrol hydrochloride
18872-47-4
alpha-(4-(3-(4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl)propoxy)phenyl)-alpha-ethyl-2-methoxybenzenemethanol
93339-91-4
alpha-(4-Bromophenyl)-4-(diphenylmethyl)-1-piperazineethanol, dihydrochloride
156810-05-8
alpha-(4-Chlorophenyl)-4-(diphenylmethyl)-1-piperazineethanol dihydrochloride
156810-01-4
alpha-(4-Pyridyl)benzhydryl alcohol
1620-30-0
alpha-(Aminomethyl)benzhydrol hydrochloride
6949-96-8
alpha-(o-Chlorophenyl)-alpha-phenyl-3-quinuclidinemethanol
60697-82-7
alpha-(p-Chlorophenyl)-alpha-phenyl-3-quinuclidinemethanol
57734-87-9
alpha,alpha-Bis(3,4-xylyl)-3-quinuclidinemethanol
57734-80-2
alpha,alpha-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-beta-methyl-1-pyrrolidinepropanol hydrochloride
70648-08-7
alpha,alpha-Bis(alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl)-beta-methyl-1-pyrrolidinepropanol hydrochloride
102584-54-3
alpha,alpha-Bis(m-fluorophenyl)-beta-methyl-1-pyrrolidinepropanol hydrobromide
35844-98-5
alpha,alpha-Bis(m-methoxyphenyl)-beta-methyl-1-pyrrolidinepropanol hydrobromide
35706-87-7
alpha,alpha-Bis(o-chlorophenyl)-beta-methyl-1-pyrrolidinepropanol hydrochloride
35706-78-6
alpha,alpha-Bis(o-methoxyphenyl)-beta-methyl-1-pyrrolidinepropanol hydrobromide
35706-80-0
alpha,alpha-Bis(o-tolyl)-beta-methyl-1-pyrrolidinepropanol hydrobromide
102584-53-2
alpha,alpha-Bis(p-chlorophenyl)-3-quinuclidinemethanol
57734-82-4
alpha,alpha-Bis(p-methoxyphenyl)-3-quinuclidinemethanol
10447-40-2
alpha,alpha-Di-m-tolyl-3-quinuclidinemethanol
57734-71-1
alpha,alpha-Diphenyl-1-azabicyclo(2.2.2)oct-2-ene-3-methanol
60999-41-9
alpha,alpha-Diphenyl-1-pyrrolidinebutanol hydrochloride
1158-67-4
alpha,alpha-Diphenyl-1-pyrrolidinepropanol hydrochloride
35706-64-0
alpha,alpha-Diphenyl-3-quinuclidinemethanol
57734-73-3
alpha,alpha-Diphenyl-3-quinuclidinemethanol, hydrobromide
57734-59-5
alpha,alpha-Diphenyl-3-thiomorpholinemethanol hydrochloride (-)-
102367-33-9
alpha,alpha-Diphenyl-3-thiomorpholinemethanol hydrochloride
102367-31-7
alpha,alpha-diphenyl-3-thiomorpholinemethanol hydrochloride DL-
101584-11-6
alpha,alpha-Diphenyl-beta,2,2-trimethyl-1-pyrrolidinepropanol hydrochloride
35706-56-0
alpha,alpha-Diphenyl-beta,3,5-trimethyl-4-morpholinepropanol methane sulfonate
21282-88-2
alpha,alpha-Diphenyl-beta-2,6-trimethyl-4-morpholinepropanol hydrochloride
21715-08-2
alpha,alpha-Diphenyl-beta-ethyl-1-pyrrolidinepropanol hydrochloride
35706-66-2
alpha,alpha-Diphenyl-beta-isopropyl-1-pyrrolidinepropanol hydrochloride
35706-67-3
alpha,alpha-Diphenyl-beta-methyl-1-pyrrolidinepropanol hydrochloride
15192-52-6
alpha,alpha-Diphenyl-beta-methyl-1-pyrrolidinepropanol hydrochloride, (D)-
15195-92-3
alpha,alpha-Diphenyl-beta-methyl-1-pyrrolidinepropanol hydrochloride, L-
15195-90-1
alpha,alpha-Diphenyl-beta-methyl-1-pyrrolidinepropanol N-oxide, hydrochloride
35706-63-9
alpha,alpha-Diphenyl-beta-methyl-4-morpholinepropanol hydrochoride
35706-58-2
alpha,alpha-Diphenyl-gamma-methyl-1-pyrrolidinebutanol hydrochloride
78232-29-8
alpha,alpha-Diphenyl-gamma-methyl-1-pyrrolidinepropanol hydrochloride
102584-57-6
alpha,alpha-Di-p-tolyl-3-quinuclidinemethanol
57734-78-8
alpha-Cyclopropyl-alpha-phenylbenzenemethanol
5785-66-0
alpha-phenyl-alpha-(o-Tolyl)-3-quinuclidinemethanol
60697-80-5
alpha-Propylbenzhydrol
5331-17-9
Amoxydramine camsilate
15350-99-9
Azacyclonol
115-46-8
Azacyclonol hydrochloride
1798-50-1
Belarizine
52395-99-0
Bencylina-1
77372-70-4
Benderizine
59752-23-7
Bendroflumethiazide
73-48-3
Benhexal
4724-58-7
Benzamide, N-(2-(4-(2-(diphenylmethoxy)ethyl)-1-piperazinyl)ethyl)-2-hydroxy-, dimethanesulfonate
116685-95-1
Benzene, 1,1'-(bromomethylene)bis-
776-74-9
Benzene, 1,1'-(bromomethylene)bis(2,3,4,5,6-pentafluoro-
5736-49-2
Benzene, 1,1',1'',1'''-(oxydimethylidyne)tetrakis-
574-42-5
Benzene, 1,1',1'',1'''-(oxydimethylidyne)tetrakis-
574-42-5
Benzeneacetamide, N-(2-(hydroxyamino)-2-oxoethyl)-alpha-phenyl-
65050-87-5
Benzeneacetonitrile, alpha-phenyl-
86-29-3
Benzeneethanol, alpha,alpha-diphenyl-
4428-13-1
Benzenemethanol, alpha-methyl-alpha-phenyl-
599-67-7
Benzhydrol, alpha-(2-(dimethylamino)-1-methylethyl)-2,2'-dimethylbenzhydrol
4150-94-1
Benzhydrol, alpha-(2-(dimethylamino)-1-methylethyl)-2-methylbenzhydrol hydrochloride
1477-79-8
Benzhydrol, alpha-(2-(dimethylamino)ethyl)-2-methylbenzhydrol
4150-95-2
Benzhydrol, alpha-(2-(dipropylamino)-1-methylethyl) hydrochloride
14326-32-0
Benzhydrol, alpha-(2-(ethylamino)-1-methylethyl)benzhydrol hydrochloride
14185-15-0
Benzhydrol, alpha-(2-(furylmethyl)amino-1-methylethyl)benzhydrol maleate
100311-06-6
Benzhydrol, alpha-(2-(methylphenethylamino)propyl)benzhydrol
4082-45-5
Benzhydryl (2R-(1(E),2alpha,3alpha))-alpha-(1-methoxyethylidene)-4-oxo-3-((phenoxyacetyl)amino)-2-(((p- tolyl)sulphonyl)thio)azetidine-1-acetate
57605-30-8
Benzhydryl (2R-(1(R'),2alpha,3alpha))-alpha-(isopropenyl)-4-oxo-3-((phenoxyacetyl)amino)-2-(((p- tolyl)sulphonyl)thio) azetidine-1-acetate
57561-95-2
Benzhydryl (2R-(1(Z),2alpha,3alpha))-alpha-(1-methoxyethylidene)-4-oxo-3-((phenoxyacetyl)amino)-2-(((p- tolyl)sulphonyl)thio) azetidine-1-acetate
57561-98-5
Benzhydryl 2-(benzothiazol-2-yldithio)-alpha-(1-((methylsulphonyl)oxy)ethylidene)-4-oxo-3- ((phenoxyacetyl)amino) azetidine-1-acetate
84812-84-0
Benzhydryl 2-(benzothiazol-2-yldithio)-alpha-(isopropenyl)-4-oxo-3-((phenoxyacetyl)amino)azetidine-1-acetate
61585-90-8
Benzhydryl 4-methylbenzenesulfonate
5435-24-5
Benzhydryl 5-oxo-L-prolinate
76783-35-2
Benzhydryl 7-((2-(4-hydroxyphenyl)-3-(4-methoxybenzyloxy)-3-oxopropionyl)amino)-7-methoxy- 3-(((1-methyl-1H-tetrazol-5- yl)thio)methyl)-8-oxo- 5-oxa-1-azabicyclo(4.2.0)oct-2-ene-2-carboxylate
70653-54-2
Benzhydryl alpha-(1-hydroxyethylidene)-4-oxo-3-((phenoxyacetyl)amino)-2-(((p- tolyl)sulphonyl)thio)azetidine-1-acetate
84823-49-4
Benzhydryl alpha-(1-morpholinoethylidene)-4-oxo-3-((phenoxyacetyl)amino)-2-(((p- tolyl)sulphonyl)thio)azetidine-1-acetate
84803-54-3
Benzhydryl 2-chloroethyl ether
32669-06-0
Benzhydryl 3-(diethylamino)propyl ether hydrochloride
35471-87-5
Benzhydryl 6-(morpholino)hexyl hydrochloride
63868-65-5
Benzhydrylamine
91-00-9
Benzhydrylammonium chloride
5267-34-5
Benzhydrylidene malononitrile
10394-96-4
Benzhydrylurea
724-18-5
Benzohydrol
91-01-0
Benzophenoneidum
2465-27-2
Benzopinacol
464-72-2
Benzperidine hydrochloride
3626-66-2
Benzyl 1-benzhydryl-2-azetidinecarboxylate
22742-42-3
Benzylimidobis(p-methoxyphenyl)methane
524-96-9
beta-(Diphenylmethoxy)-beta'-morpholinodiethylamine dihydrochloride
63915-58-2
beta,2-Dimethyl-alpha,alpha-diphenyl-1-pyrrolidinepropanol hydrochloride
35632-65-6
beta,beta-Dimethyl-alpha,alpha-diphenyl-1-pyrrolidinepropanol hydrobromide
35844-93-0
Bicarbamimide, 2-(diphenylmethyl)-
34877-04-8
Bis((4-(4-(diethylamino)benzhydrylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)diethylammonium) dicopper(1+) hexa(cyano- C)ferrate(4-)
79665-39-7
Brilliant Blue FCF
3844-45-9
Brilliant green
633-03-4
Bromodiphenhydramine hydrochloride
1808-12-4
Buclizine hydrochloride
129-74-8
Bufenadrine
604-74-0
Buterizine
68741-18-4
Captodiame
486-17-9
Captodiame hydrochloride
904-04-1
Chlophedianol
791-35-5
Chlophedianol hydrochloride
511-13-7
Chlorcyclizine
82-93-9
Chlorcyclizine dihydrochloride
129-71-5
Chlorfenethol
80-06-8
Chlorodiphenylmethane
90-99-3
Chloroxymorphamine dihydrochloride
16726-46-8
Chlorphenoxamine
77-38-3
Chlorphenoxamine hydrochloride
562-09-4
Chlortropbenzyl
14008-79-8
Clemastine
15686-51-8
Cloperastine hydrochloride
14984-68-0
Cloperastine fendizoate
85187-37-7
Clotrimazole
23593-75-1
Coomassie brilliant blue
6104-58-1
Coomassie brilliant blue R
6104-59-2
Cyclizine
82-92-8
Cyclizine dihydrochloride
5897-18-7
Cyclizine hydrochloride
303-25-3
Cyprolidol hydrochloride
2364-72-9
Decloxizine
3733-63-9
Dibutyl(3-(2-(alpha-hydroxybenzyl)phenoxy)propyl)methylammonium iodide
10429-15-9
Dicofol
115-32-2
Diethyl 2-(4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl)-1,3-propanedioate
149256-95-1
Diethyl(3-(2-(alpha-hydroxybenzyl)phenoxy)propyl)methylammonium toluenesulfonate
13002-44-3
Dihydrogen (carboxylatomethyl)(4-(4-((carboxylatomethyl)ethylamino)-3'- sulphonatobenzhydrylidene) cyclohexa-2,5-dien-1- ylidene)ethylammonium
93962-57-3
Dihydrogen (ethyl)(4-(4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino)-2'-sulphonatobenzhydrylidene)cyclohexa-2,5-dien-1- ylidene)(3- sulphonatobenzyl)ammonium, aluminium sodium salt
84473-85-8
Dihydrogen (ethyl)(4-(4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino)-2'-sulphonatobenzhydrylidene)cyclohexa-2,5-dien-1- ylidene)(3-
sulphonatobenzyl)ammonium, dipotassium salt
71701-18-3
Dimenhydrinate
523-87-5
Diphenhydramine
58-73-1
Diphenhydramine hydrochloride
147-24-0
Diphenhydramine salicylate
7491-10-3
Diphenidol
972-02-1
Diphenylpyraline
147-20-6
Diphenylpyraline hydrochloride
132-18-3
Dipropyl(3-(2-(alpha-hydroxybenzyl)phenoxy)propyl)methylammonium toluenesulfonate
13002-45-4
Embramine hydrochloride
13977-28-1
Emepronium bromide
3614-30-0
Eramide
14362-31-3
Ethybenztropine
524-83-4
Ethylbenzhydramine hydrochloride
86-24-8
Fast Green FCF
2353-45-9
Fenarimol
60168-88-9
Fenocinol
3671-05-4
Flumecinol
56430-99-0
Flutriafol
76674-21-0
Gentian violet
548-62-9
Halonamine
50583-06-7
Hexapradol
15599-37-8
Homochlorcyclizine
848-53-3
Hydrogen (4-(4-(4-ethoxyanilino)-4'-(ethyl(3(or 4)-sulphonatobenzyl)amino)benzhydrylidene)cyclohexa-2,5-dien-1- ylidene)(ethyl)(3(or 4)-sulphonatobenzyl)ammonium, sodium
salt
93918-26-4
Hydrogen (4-(4-(diethylamino)-2',4'-disulphonatobenzhydrylidene)cyclohexa-2,5-dien-1- ylidene)diethylammonium, aluminium salt
15876-40-1
Hydrogen (4-(4-(diethylamino)-2',4'-disulphonatobenzhydrylidene)cyclohexa-2,5-dien-1- ylidene)diethylammonium, ammonium salt
93963-02-1
Hydrogen (4-(4-(diethylamino)-2',4'-disulphonatobenzhydrylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)diethylammonium
116-95-0
Hydrogen (4-(4-(diethylamino)-3',4'-bis(sulphonatomethyl)benzhydrylidene)cyclohexa-2,5-dien-1- ylidene)diethylammonium, monosodium salt
68516-63-2
Hydrogen (4-(4-(diethylamino)-3',4'-bis(sulphonatomethyl)benzhydrylidene)cyclohexa-2,5-dien-1- ylidene)diethylammonium, potassium salt
93942-43-9
Hydrogen (4-(4-(diethylamino)-5'-(2,4-dinitroanilino)-2',4'-disulphonatobenzhydrylidene)cyclohexa-2,5-dien-1- ylidene)diethylammonium, monosodium salt
6416-29-1
Hydrogen (4-(4-(diethylamino)-5'-hydroxy-2',4'-disulphonatobenzhydrylidene)cyclohexa-2,5-dien-1- ylidene)diethylammonium, monosodium salt
20262-76-4
Hydrogen (4-(4,4'-bis(carboxylatomethoxy)benzhydrylidene)cyclohexa-2,5-dien-1- ylidene)diethylammonium
94159-43-0
Hydroxylamine, O-(diphenylmethyl)-, hydrochloride
3482-34-6
Hydroxyzine
68-88-2
Hydroxyzine monohydrochloride
1244-76-4
Hydroxyzine hydrochloride
2192-20-3
Laprafylline
90749-32-9
Light green SF
5141-20-8
Linadryl H
19732-39-9
Linadryl hydrochloride
5928-69-8
Malachite Green Oxalate
2437-29-8
Meclizine
569-65-3
Meclizine hydrochloride anhydrous
1104-22-9
Medibazine
53-31-6
Methyl N-(2-(O-chlorobenzamido)-5-bromobenzhydryl)-glycine
119935-36-3
Modafinil
68693-11-8
N-((((5-Chloro-2-hydroxyphenyl)methyl)amino)carbonyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
160776-86-3
N-(((Diphenylmethyl)amino)carbonyl)-2-phenyl-4-quinolinecarboxamide
171258-71-2
N-(((diphenylmethyl)amino)carbonyl)-4-pyridinecarboxamide monohydrochloride
171258-73-4
N-(((Diphenylmethyl)amino)carbonyl)-4-pyridinecarboxamide
168779-53-1
N-((5-Chloro-2-hydroxyphenyl)phenylmethyl)urea
160776-87-4
N-(1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-3-carboxy)-4-aminobenzhydroxamic acid
71855-55-5
N-(2-(4-Methoxybenzhydryloxy)ethyl)-N'-(3-(4-fluorobenzoyl)propyl)piperazine dimaleate
65329-80-8
N-(2-(Diphenylmethoxy)ethyl)butylamine hydrochloride
64037-60-1
N-(2-Benzhydryloxy)ethyl-N-methyl-(1-ethyl-2-(3-methoxyphenyl)ethyl)amine
32847-88-4
N-(3-(Dimethylamino)phenyl)-4-(diphenylmethyl)-1-piperazinepropanamide hydrochloride, hydrate
107314-65-8
N-(3-Aminophenyl)-4-(diphenylmethyl)-1-piperazinepropanamide
107314-43-2
N-(3-Aminophenyl)-4-(diphenylmethyl)-N-methyl-1-piperazinepropanamide
107314-49-8
N-(4-(Dimethylamino)phenyl)-4-(diphenylmethyl)-1-piperazinebutanamide,
107314-46-5
N-(4-(Dimethylamino)phenyl)-4-(diphenylmethyl)-1-piperazinepropanamide
107314-37-4
N-(4-Aminophenyl)-4-(diphenylmethyl)-1-piperazinepropanamide
107314-44-3
N-(4-Chloro-2-(hydroxyphenylmethyl)phenyl)-2-(diethylamino)acetamide, monohydrochloride
42605-21-0
N-(Diphenylmethyl)-1-piperidineacetamide
37390-14-0
N-(Diphenylmethyl)-alpha-methyl-1-piperidineacetamide
37390-24-2
N,N-Dibutyl-2-(diphenylmethoxy)ethylamine hydrochloride
101418-27-3
N,N-Diethyl-4,4'-(phenylmethylene)bisbenzenamine, phosphoromolybdicacid
68309-94-4
N,N-Dimethyl-2-(2-(diphenylmethylsulfonyl)ethoxy)ethylamine
7272-00-6
N,N-Dimethyl-2-(2,3'-dichlorobenzhydryloxy)ethylamine oxalate
126517-34-8
N,N-Dimethyl-2-(di-2,6-xylylmethoxy)ethylamine hydrochloride
18539-34-9
Norchlorcyclizine
303-26-4
Norchlorcyclizine dihydrochloride
1031-92-1
Norcyclizine
841-77-0
Nuarimol
63284-71-9
o-((3-Hydroxy(1,1'-biphenyl)-4-yl)carbonyl)benzoic acid, compound with 1-(2-(4-chlorobenzhydryloxy)ethyl)piperidine
94135-79-2
Octastine
59767-12-3
Orphenadrine
83-98-7
Orphenadrine hydrochloride
341-69-5
p,p'-Bis(dimethylamino)-alpha-(4-(ethylamino)-1-naphthyl)benzhydrylium tricopper(1+) hexa(cyano-C)ferrate(4-)
97211-69-3
p,p'-Dimethoxybenzhydryl alcohol
728-87-0
p-Bromobenzhydryl alcohol
29334-16-5
Penicillin G benzhydrylamine
1538-11-0
Piperidine, 2-benzhydryl-3-hydroxy-N-methyl-, hydrochloride
19974-69-7
Piperidinium, 1,1-dimethyl-4-(diphenylmethoxy)-, bromide
33068-73-4
Pipradrol
467-60-7
Pipradrol hydrochloride
71-78-3
Pridinol
511-45-5
Pridinol hydrochloride
968-58-1
Prifinium
10236-81-4
Quifenadine
10447-39-9
Quinuclidinyl-3-di(2-methoxyphenyl)carbinol
57734-67-5
S-Diphenylmethylcysteine, L-
5191-80-0
Sequifenadine
57734-69-7
Setazindol
56481-43-7
Setazindol hydrochloride
27683-73-4
Temofel
56431-19-7
Terfenadine
50679-08-8
tert-Butyl 8-((benzhydrylthio)methyl)-14,23-dibenzyl-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxo-1-phenyl-5,20- bis((tritylthio)methyl)-2-oxa- 4,7,10,13,16,19,22,25-octaazaheptacosan-27-oate
13342-47-7
Tofenacin hydrochloride
10488-36-5
Triparanol
78-41-1
(1)-4-Benzhydryl-2-((3,4-dimethoxyphenyl)methyl)-1,2-dimethylpiperazine
59716-06-2
(4-(4-(Diethylamino)-3'-((2,4-dinitrophenyl)amino)sulphonatobenzhydrylidene)cyclohexa-2,5- dien-1-ylidene)diethylammonium
85188-25-6
(4-(4-(Diethylamino)benzhydrylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)diethylammonium lactate
84962-79-8
(4-(4-(Diethylamino)benzhydrylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)diethylammonium salicylate
84962-84-5
(4-(4-(Diethylamino)benzhydrylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)diethylammonium toluene-p-sulphonate
84962-82-3
(4-(4,4'-Bis(2-carboxyethoxy)benzhydrylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)dimethylammonium
69059-95-6
(4-(p,p'-Bis(dimethylamino)benzhydrylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)dimethylammonium m-((p-anilinophenyl)azo) benzenesulphonate
65113-55-5
(Benzhydryl-4 piperazinyl-1)-6 purine bismethanesulfonate
26132-67-2
(E)-1-Benzhydryl-4-cinnamylpiperazine
16699-20-0
(3-(2-(alpha-hydroxy-alpha-phenylbenzyl)phenoxy)propyl)trimethylammonium toluenesulfonate
7387-95-3
(3-(2-(alpha-hydroxybenzyl)phenoxy)propyl)trimethylammonium toluenesulfonate
13002-43-2