ADRENERGIC (alpha/beta) AGONISTS

 

Product

CAS RN

Adrenergic alpha-agonists

 

Norepinephrine 51-41-2
Tyramine 51-67-2

(-)-Epinephrine

51-43-4

(-)-Epinephrine bitartrate

51-42-3

Metaraminol 54-49-9
Phenylephrine 59-42-7

Methoxamine hydrochloride

61-16-5

(R)-Phenylephrine hydrochloride

61-76-7

Deoxyepinephrine hydrochloride

62-32-8

Tetrahydrozoline

84-22-0
Oxedrine (BAN) 94-07-5

Synephrine

94-07-5

Mephentermine 100-92-5
Propylhexedrine 101-40-6
Octopamine 104-14-3
Ergotamine 113-15-5
Ephedrine 299-42-3

Epinephrine

329-65-7

Epinephrine hydrochloride

329-63-5

Methyl-4-tyramine 370-98-9
Methoxamine 390-28-3
Deoxyepinephrine 501-15-5

Tetrahydrozoline hydrochloride

522-48-5

Xylometazoline 526-36-3

Naphazoline hydrochloride

550-99-2

Methyldopa 555-30-6

Octopamine hydrochloride

770-05-8

Naphazoline 835-31-4

Mephentermine hemisulfate

1212-72-2

Xylometazoline hydrochloride

1218-35-5

Amidephrine mesylate 1421-68-7
Oxymetazoline 1491-59-4

Oxymetazoline hydrochloride

2315-02-8

Amidephrine 3354-67-4

Norepinephrine bitartrate

3414-63-9

1-(2',5'-Dimethoxyphenyl)aminoethanol 3600-87-1
Clonidine 4205-90-7

Clonidine hydrochloride

4205-91-8

2-(2,6-Diethylphenylamino)-2-imidazolidine 4751-48-8
Xylonidine 4859-06-7
Guanabenz 5051-62-7
Xylazine 7361-61-7
Phenylpropanolamine 14838-15-4
Dimetofrine 22950-29-4

Xylazine hydrochloride

23076-35-9

Guanabenz acetate

23256-50-0

Flutonidine 28125-87-3
Guanfacine 29110-47-2

Guanfacine hydrochloride

29520-14-7

Amitraz 33089-61-1

Metaraminol bitartrate

33402-03-8

Azepexole hydrochloride 36067-72-8
Azepexole 36067-73-9
Talipexole 36085-73-1

Cirazoline hydrochloride

40600-13-3

Midodrine 42794-76-3
Tizanidine 51322-75-9
2-((2,6-Dichlorophenyl)methyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole 52115-81-8
alpha-(2,6-Dichlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole-2-methanol 53103-46-1
Rilmenidine 54187-04-1
Nebidrazine 55248-23-2
Anisodamine 55869-99-3
2,6-Dimethylclonidine 59520-70-6
2-(2-Ethyl-6-methylphenylimino)-2-imidazolidine hydrochloride 59772-30-4
Brimonidine 59803-98-4
Cirazoline 59939-16-1

Tizanidine hydrochloride

64461-82-1

Apraclonidine 66711-21-5
1,2,3,4-Tetrahydro-5,8-dimethoxy-N,N-dimethyl-2-naphthalenamine 67707-80-6

6-Fluoronorepinephrine hydrochloride

70952-50-0

R(-)-Denopamine

71771-90-9

Apraclonidine hydrochloride 73218-79-8
Lidanserin 73725-85-6
2-(2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-methylethyl)amino-6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene 75305-17-8
Moxonidine 75438-57-2
Moxonidine hydrochloride 75438-58-3
2-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-2,3,5,6-tetrahydro-1H-imidazo(1,2a)imidazole hydrochloride 78316-86-6
6-Hydroxyindoramin 79146-88-6
4-Chloro-3-sulfamyl-alpha-aminomethylbenzyl alcoho 79406-75-0
4-(2-Imidazoline-amino)-2-methylindazol-chlorhydrate 81972-22-7
2-(2,3,6-Trichlorophenylimino)imidazolidine 82780-90-3
2-(2,3-Dichloro-6-methylphenylimino)imidazolidine 82801-84-1
2-Amino-6-(p-chlorobenzyl)-4H-5,6,7,8-tetrahydrothiazolo(5,4-d)azepine 83718-64-3
Methylphenylephrine 84989-50-4
1,2,3,4-Tetrahydro-8-methoxy-5-(methylthio)-2-naphthalenamine 86287-13-0
Medetomidine 86347-14-0
5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxaliamine 91147-46-5
5,6-Dihydroxy-1-(2-imidazolinyl)tetralin 100449-07-8
3-((3,4-Dihydro-2H-pyrrol-5-yl)amino)-2-methylphenol 101022-73-5
5-(1-Hydroxy-2-aminoethyl)-1H-indole-7-carboxamide 101544-49-4
4(5)-(2-(2,6-Dimethylphenyl)ethenyl)imidazole hydrochloride 102583-06-2
3,4,4a,5,10,10a-Hexahydro-6-methoxy-4-methyl-9-methylthio-2H-naphth(2,3-b)-1,4-oxazine 104195-17-7
2-Amino-5,8-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-epoxynaphthalene 107914-05-6
2-Guanidino-5,8-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-epoxynaphthalene 107914-11-4
2-(5,6-Dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)imidazoline 108149-68-4

L-Norepinephrine bitartrate hydrate

108341-18-0

4-Fluorophenylephrine 109672-73-3
6-Fluorophenylephrine 109672-75-5
2-Fluorophenylephrine 109672-71-1
2,3,3a,4,5,9b-Hexahydro-2-methyl-1H-benz(e)isoindole-6,7-diol 115103-48-5
Xylazole 123941-49-1
Mivazerol 125472-02-8
1-((3,4-Dichlorophenyl)acetyl)-4-acetyl-2-(1-pyrrolidinylmethyl)piperazine 126766-32-3
4-(1-(1-Naphthyl)ethyl)imidazole 137967-81-8
7-Bromo-N-(2-imidazolidinylidene)-1H-indazol-6-amine 139502-25-3
Adrenergic beta-agonists

 

(-)-Epinephrine

51-43-4

Isoprenaline hydrochloride

51-30-9

(-)-Epinephrine bitartrate

51-42-3

Etafenone 90-54-0
Methoxyphenamine 93-30-1

Epinephrine

329-65-7

Epinephrine hydrochloride

329-63-5

Isoxsuprine 395-28-8
Buphenine 447-41-6
Isoetharine 530-08-5
Orciprenaline 586-06-1
Tetramethylpyrazine 1124-11-4

Fenoterol hydrobromide

1944-12-3

4-Hydroxyphenylisopropylarterenol 2549-15-7
Hexoprenaline 3215-70-1
Bamethan 3703-79-5
Colterol 4363-02-4
Higenamine 5843-65-2

Metaproterenol hemisulfate

5874-97-5

(-)-Isoproterenol hydrochloride

5984-95-2

Isoproterenol hemisulfate

6078-56-4

Isoetharine mesylate

7279-75-6

Isoproterenol 7683-59-2
Fenoterol 13392-18-2
N-(5-(2-((1,1-Dimethylethyl)amino)-1-hydroxyethyl)-2-hydroxyphenyl)methanesulfonamide 13641-43-5
Soterenol 13642-52-9
Quinterenol 13757-97-6
Oxyfedrine 15687-41-9

Salbutamol

18559-94-9

Tretoquinol 18559-59-6
Albuterol 18559-94-9
Salmefamol 18910-65-1
1-(7-Benzofuranyloxy)-3-((1-methylethyl)amino)-2-propanol 21151-91-7

Clenbuterol hydrochloride

21898-19-1

Terbutaline 23031-25-6

Terbutaline hemisulfate

23031-32-5

Ritodrine hydrochloride

23239-51-2

Ritodrine 26652-09-5
N-(2-Oxazolin-2-yl)-2,6-xylidine 31235-50-4
Rimiterol 32953-89-2
3,4-Dihydroxyphenyl-2-(3-methylpiperidyl)methanol 34269-89-1
Dobutamine 34368-04-2
Carbuterol 34866-47-2
Zinterol 37000-20-7
Clenbuterol 37148-27-9
Pirbuterol 38677-81-5
5,6-Dihydroxy-2-methylaminotetralin 39478-89-2
1-(7-(3-((1,1-Dimethylethyl)amino)-2-hydroxypropoxy)-2-benzofuranyl)ethanone 39543-80-1
Befunolol 39552-01-7
Tazolol 39832-48-9
Tulobuterol 41570-61-0
Brombuterol 41937-02-4
Sulfonterol 42461-79-0
Formoterol fumarate 43229-80-7

Dobutamine hydrochloride

49745-95-1

Salbutamol hemisulfate

51022-70-9

Butyletharine 51264-24-5
Reproterol 54063-54-6
Cimaterol 54239-37-1

(-)-Isoproterenol bitartrate

54750-10-6

Mabuterol 56341-08-3

Tulobuterol hydrochloride

56776-01-3

Isotiod 57476-29-6
Prenalterol 57526-81-5
5-(1-Hydroxy-2-ethylaminobutyl)-8-hydroxycarbostyril 59828-06-7

Procaterol hydrochloride

62929-91-3

Desisopropylprocaterol 63483-95-4
1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-((1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)amino)ethanol sulfate 63546-99-6
Cicloprolol 63659-12-1
N-(1,1-Dimethyl-3-phenylpropyl)-2-hydroxy-2-(3,4-dihydroxy-2-methoxyphenyl)ethylamine 64725-05-9
Lidamidine 66871-56-5
N-(2-((2-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenoxy)propyl)amino)ethyl)-N'-phenylurea 70636-53-2
Denopamine 71771-90-9
Procaterol 72332-33-3
1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(1,1-dimethyl-3-(2-methoxyphenyl)propylamine)-ethanol 72734-63-5
Formoterol 73573-87-2
Nardeterol 73865-18-6
4-(3-((2-Hydroxy-2-phenethyl)amino)butyl)benzamide hydrochloride 74249-07-3
1-(3,4-Dimethoxyphenethylamino)-3-(3,4-dihydroxyphenoxy)-2-propanol 74513-77-2
1-(3,4-Dimethoxyphenethylamino)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol 75241-20-2
1-(2-Allylphenoxy)-3-((1-amino-4-menthane-8-yl)amino)-2-propanol 76267-50-0
1-(2-Allylphenoxy)-3-((8-amino-4-menthane-1-yl)amino)-2-propanol 76267-49-7
Bromoacetylalprenololmenthane 76298-89-0
Broxaterol 76596-57-1
alpha-((tert-Butylamino)methyl)-3,4-dihydroxybenzyl alcohol-3,4-di(4-toluate)methanesulfonate 76741-89-4
1-(2',4',5-Trimethoxybenzyl)-6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 78685-99-1
2-Cyclobutylamino-5,6-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenol 80462-91-5
4-(3-tert-Butylamino-2-hydroxypropoxy)benzimidazol-2-one 81047-99-6

Bambuterol hydrochloride

81732-46-9

Xamoterol 81801-12-9
Flerobuterol 82101-10-8
6-((2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydroxyethyl)amino)-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)heptanamide 83086-14-0
Dopexamine 86197-47-9
Methyl 4-(2-((2-hydroxy-2-phenethyl)amino)propyl)benzoate-2-butanedioate 87857-42-9
N-(2-((2-Hydroxy-3-(4-(2-(2-methylpropoxy)ethoxy)phenoxy)propyl)amino)ethyl)- 4-morpholinecarboxamide 88017-05-4
Imoxiterol 88578-07-8
Salmeterol 89365-50-4
4-(3-(Bis(beta-hydroxyphenethyl)amino)butyl)benzamide 90505-66-1
4-((2R)-2-(((2R)-2-hydroxy-2-phenyl-ethyl)amino)propyl)benzoic acid 90730-94-2
Trecadrine 90845-56-0
Methyl 4-(2-(2-hydroxy-2-(3-chlorophenyl)ethylamino)propyl)phenoxyacetate 91097-81-3

Salmeterol xinafoate

94749-08-3

alpha-(((1,1-Dimethylethyl)amino)methyl)-4-hydroxybenzenemethanol 96948-64-0
Ractopamine 97825-25-7
2,6-Dichloro-4-(1-(dimethyl-(3-methylbutan-2-yl)silyl)oxy-2-(tert-butylamino)ethyl)aniline 99291-29-9
alpha-(((1,1-Dimethylethyl)amino)methyl)-3-hydroxybenzenemethanol 102722-01-0
alpha-(((1,1-Dimethylethyl)amino)methyl)-2-hydroxybenzenemethanol 102722-02-1
6-Amino-alpha-(((1-methyl-3-phenylpropyl)amino)methyl)-3-pyridinemethanol 103583-08-0
5-Fluorotrimetoquinol 104716-88-3
8-Fluorotrimetoquinol 104716-89-4
1-(2,4-Dichlorophenoxy)-3-((2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl)amino)-2-propanol 104970-08-3
1-((2-Ethyl-7-benzofuranyl)oxy)-3-((1-methylethyl)amino)-2-propanol 107572-73-6
2-((7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphth-2-yl)amino)-1-phenylethanol hydrochloride 107758-16-7
2-((7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphth-2-yl)amino)-1-(3-chlorophenyl)ethanol hydrochloride 107758-24-7
4-Hydroxy-N-(2-((2-hydroxy-3-(4-(2-(2-methylpropoxy)ethoxy)phenoxy)propyl)amino)ethyl)- 1-piperidinecarboxamide 108495-00-7
(4-(2-((2-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxyethyl)amino)propyl)phenoxy)acetic acid 114333-71-0
6-Amino-alpha-(((1-methyl-4-phenylbutyl)amino)methyl)-3-pyridinemethanol 115326-36-8
N-(7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphth-2-yl)-2-hydroxy-2-(3-chlorophenyl)ethanol 121524-09-2
(R)-6-Amino-alpha-(((1,1-dimethylethyl)amino)methyl)-3-pyridinemethanol 123788-05-6
(4-(2-((2-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxyethyl)amino)propyl)phenoxy)acetic acid sodium salt 127299-93-8
(S)-4-(2-Hydroxy-3-phenoxypropylaminoethoxy)-N-(2-methoxyethyl)phenoxyacetamide 129689-30-1
Arbutamine 130783-37-8
3-(tert-Butylamino)-1-(3,4-dihydroxy-6-fluorophenoxy)-2-propanol 132178-19-9
2-Fluoro-3-(tert-butylamino)-1-(3,4-dihydroxyphenoxy)-2-propanol 132178-18-8
8-Hydroxy-5-(1-hydroxy-2-(N-(2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl)amino)ethyl)carbostyril hydrochloride 137888-11-0
Disodium (R,R)-5-(2-((2-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl)-amino)propyl)-1,3-benzodioxole- 2,3-dicarboxylate 138908-40-4
Methyl (4-(2-((2-hydroxy-3-phenoxypropyl)amino)ethoxy)phenoxy)acetate 140834-55-5
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-N-(3-(4-fluorophenyl)propyl)serine pyrrolidine amide hydrobromide 142784-65-4
Visaline 174587-68-9
Talibegron hydrochloride 178600-17-4

Formoterol fumarate dihydrate

183814-30-4

Arformoterol Tartrate 200815-49-2